วางระบบบัญชี/อื่นๆ (Consult/Company Stamp)

วางระบบบัญชี (Accounting System)
ราคาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการ

ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ

 • เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
 • ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
 • ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
 • เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
 • เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
 • ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการ

ขั้นตอนการทำงาน

 1. เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
 2. ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
 4. ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
 5. จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

อื่น ๆ (Other)

 • รับทำตรายาง (Company Stamp)
 • โปรแกรมสำเร็จรูป (Accounting software)
 • วางแผนภาษี (Tax planning)
 • วางระบบการจัดเก็บสินค้า (Stock planning)
 • วางระบบการป้องกันทุจริต (Fraud Protection)
 • การบริหารคนในองค์กร (HR management)
 • โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
 • ขอ VISA