ทำบัญชี/ตรวจสอบบัญชี (Account/Audit)

เราเป็นบริษัท รับทำบัญชีกรุงเทพ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่มุ่งเน้นในการให้บริการ รับทำบัญชี แบบมืออาชีพพนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนจะจบปริญญาตรี สาขาบัญชี ผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชี และภาษีอย่างเข้มข้น ด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ทำให้สำนักงานเราสามารถใช้เวลาในการทำงานที่น้อยกว่าคู่แข่งในท้องตลาด ทำให้เราสามารถคิดค่าบริการจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร ต่อไปจะไม่ต้องกลัว สรรพากรมาเยี่ยม

ด้านการบันทึกบัญชี (Accounting Service)
ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน (Tax filing)
บุคคลธรรมดาเริ่มต้น 1,000 บาท
นิติบุคคลเริ่มต้น 1,500 บาท

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (Submit P.N.D.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) (Submit P.N.D.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) (Submit P.N.D.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภ.พ.30/ภ.พ.36) (Submit P.P.30 / P.P.36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน (Recording input tax and output tax)
 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ – SBT (ภ.ธ.40) (Submit P.P.40)
 • จัดทำและนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สปส.) (Submit SSO.)

บริการรับทำบัญชี (รายปี) (Prepare Annual financial statement)
ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท

บริษัทรับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความรู้เพียงพอในการยื่นภาษีและประกันสังคมเองในแต่ละเดือน และจ้างสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี ทางสำนักงานบริษัทของเราก็มีการให้บริการในส่วนนี้ โดยเราจะทำการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือนถ้าพบว่ามีการยื่นปิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้กับลูกค้าเพื่อไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับทางกรมสรรพากร บริการรับทำบัญชีรายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับสำนักงานบัญชี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายปี)

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • ยื่นงบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • แจ้งเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, บิลค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีถูกหักเงิน)
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

บริการตรวจสอบบัญชี (Audit)
บริษัทราคาเริ่มต้น 4,000 บาท
มูลนิธิราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเริ่มต้น 4,000 บาท

บริษัทรับตรวจสอบบัญชีกิจการประเภทต่าง ๆ โดย CPA , TA ที่ได้การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมสรรพากร มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในบริษัทเอกชน มูลนิธิ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สหกรณ์ การตรวจสอบภายใน มาอย่างยาวนาน

บริการ ตรวจสอบบัญชี ให้คำแนะนำหลักการบัญชีที่ถูกต้อง ปรับปรุงรายการผิดพลาด อื่นๆ
ทั้งนี้ราคาบริการขึ้นอยู่กับการเจรจา ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของธุรกิจ